ارزیابی خسارت خودرو یک فرآیند مهم است که در صورت وقوع حادثه یا آسیب به خودرو، به تعیین میزان خسارت و جبران آن کمک می ‌کند.